تقویم آموزشی IT

دسته بندی دوره کد دورهنام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
مهارت عمومی14102اکسل مقدماتی تکمیلی
Excel
60 ساعت1403/04/04دوشنبه 21-183,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومی14100ICDL(Word,PowerPoint,Internet)60 ساعت1403/04/04یکشنبه و سه شنبه
15-18
3,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7100فتوشاپ
Adobe Photoshop
60 ساعت1403/04/04شنبه و دوشنبه
18-21
4,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7100فتوشاپ
Adobe Photoshop
60 ساعت1403/04/17یکشنبه و سه شنبه
16:30-18
4,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7108After Effect40 ساعت1403/04/12چهارشنبه
18-21
4,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7103ایلوستریتور
Adobe Illustrator
40ساعت1403/03/19شنبه و دوشنبه
۱۵:30-۱۷:۳۰
4,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
گرافیک
Graphic
7109پریمیر
Adobe Premiere
40 ساعت1403/05/22شنبه و دوشنبه
15-17
4,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
امنیت شبکه
Security
9100امنیت شبکه
Security+ (آنلاین)
22 ساعت1403/04/10یکشنبه و سه شنبه
18-20
4,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
امنیت شبکه
Security
*امنیت و تست نفوذ
CEH(v12)+PWK
آنلاین
50 ساعت10.000.000
لینوکس
Linux
4100لینوکس
LPIC-1
80 ساعت1403/05/۰2سه شنبه 21-18۷,۵00,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
لینوکس
Linux
LPIC-2۶۸ ساعت۷,۵00,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
لینوکس
Linux
LPIC-3 (Mixed Environment)۴۸ ساعت۸,۰00,000
لینوکس
Linux
LPIC-3 (Security)۴۸ ساعت۸,۰00,000
لینوکس
Linux
LPIC-3 (Virtualization and High Availability)۴۸ ساعت۸,۰00,000
لینوکس
Linux
Raspberry Pi Embedded۲۴ ساعت۵,۵00,000
لینوکس
Linux
Linux Networking services۳۰ ساعت۵,۰۰0,000
لینوکس
Linux
Mastering Linux &Unix shell scripting۵۲ ساعت۵,۵۰0,000
لینوکس
Linux
Zabbix (Monitoring)۴۰ساعت۶,۶۰0,000
لینوکس
Linux
*داکر
Docker
60 ساعت۷,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مجازی سازی*install. configure . Manage . VMware vSphere60 ساعت1403/05/12جمعه
9-13
7.800.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
Mobile
Programming
*iOS Programming with Swift۹۰ ساعت۷,۵00,000
برنامه نویسی
Mobile
Programming
*Android Programming (I)60 ساعت۷,۲00,000
برنامه نویسی
Mobile
Programming
*Flutter۹۰ ساعت۷,۵00,000
برنامه نویسی
Mobile
Programming
*React Native۹۰ ساعت۷,۵00,000
برنامه نویسی
Mobile
Programming
*Kotlin۳۲ ساعت۶,۰00,000
برنامه نویسی
Mobile
Programming
*Xamarin۵۰ ساعت۶,۵00,000
برنامه نویسی
Programming
Languages

*C++ Programming
C++ مقدماتی
۴۶ ساعتشنبه و چهارشنبه 18-15۴,۲00,000
برنامه نویسی
programming
languages
2110C++ Programming
C++جامع
60 ساعت1403/05/20شنبه و دوشنبه 18-156,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2110C++ Programming
C++جامع
60 ساعت1403/04/11شنبه و دوشنبه 21-186,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
Programming
Languages

*C#.NET Programming (Fundamental)۴۶ ساعت۵,۵00,000
برنامه نویسی
Programming
Languages

*C#.NET Programming (Advanced)۴۶ ساعت۵,۸00,000
برنامه نویسی
programming
languages
2100جاوا
Java SE
90 ساعت1403/04/10یکشنبه 21-18۷,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2100جاوا
Java EE
52 ساعت1403/04/17یکشنبه 18-16۷,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
*اینترنت اشیا IoT جامع60 ساعت1403/04/۲0چهارشنبه 18-158,500,000
برنامه نویسی
programming
languages
*QT Programming۳۲ ساعت۴,۲00,000
برنامه نویسی
programming
languages
*پکیج هوش مصنوعی با پایتون
Python
110 ساعت1403/04/23شنبه و چهارشنبه 21-18۱۵,۰00,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
پایتون
Python
۶۴ ساعت1403/05/۰7یکشنبه و سه شنبه 18-15۵,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
پایتون
Python
۶۴ ساعت1403/04/02شنبه و دوشنبه 18-15۵,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
پایتون
Python
۶۴ ساعت1403/05/27شنبه و دوشنبه 18-15۵,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
پایتون
Python
۶۴ ساعت1403/05/27شنبه و دوشنبه 18-15۵,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
پایتون
Python
۶۴ ساعت1403/04/15جمعه 13-9۵,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2124Data Science50ساعت1403/06/16جمعه 13-9۶,۵00,000
برنامه نویسی
programming
languages
2124گیت
Git
16ساعت1403/0۳/۱۹شنبه 21-183,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2107اندروید مقدماتی60ساعت 1403/04/19سه شنبه 21-16:307,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
2114c#.net مقدماتی46 ساعت1403/۰4/۱3چهارشنبه 21-174,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
WPF50 ساعت1403/04/21پنجشنبه 21-187,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
Golang52 ساعت۵.500.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
programming
languages
Devops120 ساعت1403/04/21پنجشنبه 18-14۹.500.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
Software
Methodology
React JS۸۰ساعت1403/04/21پنجشنبه 18-14۷.500.000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برنامه نویسی
Software
Methodology
PSF (Professional Scrum Foundation)۱۶ ساعت۴.۰00.000
برنامه نویسی
Software
Methodology
PSPO ((Professional Scrum Product Owner)۱۶ ساعت۴.۰00.000
برنامه نویسی
Software
Methodology
ASP.Net Core MVC50 ساعت1403/05/24چهارشنبه 21-177.500.000
بانک اطلاعاتی
Data base
13102Oracle SQL & PL/SQL programming54 ساعت1403/11/08شنبه 21-185,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
بانک اطلاعاتی
Data base
13106SQL Server
Design/Query/Develop
40 ساعت1403/10/24یکشنبه 21-174,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مدیریت پروژه
Project management
12102برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار
MSP
52 ساعت1403/04/15جمعه
9-13
5,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مدیریت پروژه
Project management
2104نرم افزار پریماورا
Primavera P6
52 ساعت1403/04/21پنجشنبه
21 - 18
6,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
8107شبکه
Network+
46 ساعت1403/04/02شنبه و چهارشنبه 21-18 4,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
8107شبکه
Network+
46 ساعت1403/05/17شنبه و چهارشنبه 21-18 4,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
8107شبکه
Network+
46 ساعت1403/05/11پنجشنبه 18-154,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
شبکه
CCNA
110 ساعت1403/04/07پنجشنبه
17-21
9,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
شبکه
CCNA
110 ساعت1403/01/16یکشنبه و سه شنبه
18-21
9,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
شبکه
CCNP ENCOR
60 ساعتاطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
شبکه
CCNP-DCCOR
68 ساعت1403/04/۲8پنجشنیه17-1412,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
8100میکروتیک
MTCNA
40 ساعت1403/04/09شنبه و دوشنبه
21 - 18
5,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
میکروتیک
MTCRE
16 ساعت اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
میکروتیک
MTCWE
24 ساعت اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
*فیبر نوری52 ساعت1403/04/22جمعه
13 - 9
8,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکه
Network
voip80 ساعت1403/04/17یکشنبه و سه شنبه
21 - 18
10,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
1100پیکربندی و شبکه بندی ویندوز 11
MCSA: Windows11, Configuring
48 ساعت1403/04/07پنجشنبه
18-21
5,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
1103مدیریت تخصصی ویندوزسرور
MCSA: Identity with Windows Server
50 ساعتاطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
1103MCSA| MCSA: Installing, Storage & Compute with Win Server 202250 ساعت1403/04/18دوشنبه
18-21
6,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
*دوره کاربردی مدیر شبکه96 ساعت1403/03/29یک شنبه وسه شنبه
17-21
12.000.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
ماکروسافت
Microsoft
*دوره کاربردی مدیر شبکه96 ساعت1403/06/25یک شنبه وسه شنبه
17-21
12.000.000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
سخت افزار
Hardware
6100سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر
HelpDesk
40 ساعت1403/05/29دوشنبه
18-21
4,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
سخت افزار
Hardware
6102تعمیرات پرینتر40 ساعتمتعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگردد8,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
سخت افزار
Hardware
6102تعمیرات تخصصی لپ تاپ32 ساعت1403/05/10چهارشنبه و پنجشنبه
15-21 و جمعه 13-9
14,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
5100دوره جامع برنامه نویسی تحت وب
Full stack Web Development
90 ساعت1403/06/28چهارشنبه
21 - 17:30
7,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت
طراحی سایت
Web Design
5101طراحی وب دوره فرانت اند
Front-End Web
Development
(HTML, CSS, JavaScript)
68 ساعت1403/04/09شنبه و دوشنبه
21 - 18:30
6,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
5101طراحی وب دوره فرانت اند
Front-End Web
Development
(HTML, CSS, JavaScript)
68 ساعت1403/06/26شنبه و دوشنبه
16:30-18:30
6,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*PHP&MYSQL50 ساعت1403/04/23شنبه و دوشنبه
16:30-18:30
6,500,000
طراحی سایت
Web Design
*Laravel28 ساعتچهارشنبه 21-19:304,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*تست و تضمین کیفیت نرم افزار40 ساعت
طراحی سایت
Web Design
*دوره طراحی تجربه/رابط کاربری
UI/UX
(حضوری /آنلاین)
42 ساعت1403/06/27یکشنبه و سه شنبه
18-21
5,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*دوره حرفه ای طراحی تجربه/رابط کاربری
UI/UX پیشرفته
(حضوری /آنلاین)
40 ساعت1403/05/07یکشنبه و سه شنبه
18-21
5,200,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*طراحی وب سایت پورتفولیو15 ساعتدوشنبه و چهارشنبه اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
کافی شاپ15 ساعت1403/04/18دوشنبه و چهارشنبه
18-21
2,800,000
طراحی سایت
Web Design
وردپرس جامع
WordPress
80 ساعت1403/04/07پنجشنبه
14-18
5,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
وردپرس جامع
WordPress
80 ساعت1403/06/02جمعه 13-95,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*Django52 ساعت 1403/04/11شنبه و دوشنبه
15-18
6,500,000
طراحی سایت
Web Design
*SEO جامع52 ساعت 1403/04/10یکشنبه و سه شنبه
18-21
6,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایت
Web Design
*JavaScript40 ساعت 1403/04/17جمعه 13-9
فنی مهندسی7105Revit48 ساعت1403/04/09شنبه و چهارشنبه
15-17
4,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
فنی مهندسی*هوش تجاری و طراحی داشبوردهای مدیریتی با نرم افزار
Power BI
40 ساعت1403/04/07پنجشنبه 21-185,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
________*کمپ دیجیتال مارکتینگ72 ساعتیکشنبه و سه شنبه 21-189,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
________*آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO 2700132 ساعت1403/04/28پنجشنبه 13-95,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام