تقویم آموزشی برق

دسته بندی دوره نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
الکترونیک و مخابراتتعمیر بوردهای الکتریکی 40 ساعت 1403/03/03 پنج شنبه18:00_21:004,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتبرق صنعتی مقدماتی40 ساعتچهارشنبه 21_183,900,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتکارگاه الکترونیک کاربردی96 ساعت1403/02/30شنبه ،دوشنبه 18:00_21:005,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAltium desiner 60 ساعت1403/03/04جمعه 09:00_12:004,800,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتArm stm جامع60 ساعت1403/03/21دوشنبه15:00-18:004,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتMatlab جامع55 ساعت1403/03/21دوشنبه 16:30-21:004,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتLabVIEW32 ساعت1403/02/23پنج شنبه15:00_18:004,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتFpga(I)48 ساعت1403/03/11جمعه09:00_12:003,700,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتکارگاه AVRجامع80 ساعت1403/03/16سه شنبه 18:30-21:005,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAltium designerمبتنی برfpga40 ساعتجمعه 12_9
الکترونیک و مخابراتVivado20 ساعت جمعه 12_9 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتپردازش سیگنال در متلب24 ساعت1403/03/18جمعه09:00_12:002,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتاتوکدالکتریکال 32 ساعت 1403/03/01 دوشنبه18:30_21:003,600,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتتعمیرات تخصصی لپ تاپ32 ساعت 1403/03/۲۳ چهارشنبه وپنج شنبه15_21
و جمعه9_13
14,800,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونابزار دقیق72 ساعت1403/02/۳۰یکشنبه18:00_21:005,۰00,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونPlc s7 جامع۹۰ ساعت1403/0۳/۲۱دوشنبه15:00_18:007,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونEplan p840 ساعت1403/0۳/۰۹ چهارشنبه18:00_21:003,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونرله حفاظت مقدماتی40 ساعت1403/03/31شنبه18:00_21:004,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونTIA PORTAL جامع32 ساعت1403/03/30چهارشنبه15:00_18:003,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونDig silent40 ساعت1403/03/21 دوشنبه15:00_18:004,200,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونETAP40 ساعت1403/03/26 شنبه،دوشنبه18:00_21:004,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق قدرتتحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux32 ساعت1403/0۳/۱۷ پنج شنبه15:00_18:004,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق قدرتنصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی(دوربین،دزدگیر)48 ساعت1403/03/31 دوشنبه17:00_20:005,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق قدرتهوشمند سازی ساختمان40 ساعت1403/03/10 پنج شنبه 17:00_20:00۵,۴00,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق قدرتتعمیرات اولیه برق ساختمان32 ساعتشنبه 20_172,900,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
انرژی تجدید پذیرطراحی نیروگاه خورشیدی 35 ساعت شنبه 21-18:305,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
پکیج ویژه کار آموزی ابزار دقیق ; ابزاردقیق مقدماتی/
ابزاردقیق پیشرفته/کالیبراسیون
108 ساعت______6,۳00,000
پکیج ویژه کار آموزی میکرو کنترلر;
Avr(I)/Avr(II)/ Arm STM جامع /Altium Designer(I)
200 ساعت______ 10,570,000
پکیج ویژه کار آموزیالکترونیک :
کارگاه الکترونیک/ تعمیربورد/ Arduino
/Altium Designer(I)
236 ساعت______13,720,000
پکیج ویژه کار آموزیبرق ساختمان; برق هوشمند/ طراحی روشنایی با DIALUX/
سیستم حفاظتی (دوربین،دزدگیر)
112 ساعت______9,800,000
پکیج ویژه کار آموزی تولید و انتقال نیرو; HSE /رله حفاظت(I)/ رله حفاظت(II)/ 92 ساعت______8,600,000
پکیج ویژه کار آموزیاتوماسیون صنعتی; Plc(I)/Drive/HMI/
Plc(II)/ Tia
138 ساعت______11,200,000
پکیج ویژه کار آموزی ;fpga
Fpga(I)/FPGA(II)/ Altium designer مبتنی بر fpga/
پردازش سیگنال در متلب
180 ساعت______10,710,00
مشترک با دانشکده مهاجرکارگاه برق صنعتی پیشرفته۴۰ ساعت1403/0۳/۲۰یکشنبه 16:30-19:304,800,00 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرتعمیرکار برق ساختمان60 ساعت1403/03/01سه شنبه16:00_19:003,500,00 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرطراحی نیروگاه خورشیدی جامع27 ساعت1403/03/07دوشنبه18:30_21:004,500,00اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرتعمیرات پکیج وشوفاژدیواری30 ساعت1403/03/10پنج شنبه 9:00-12:005,000,00اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرپکیج ماشین کاری
(آموزش فرزکاری،تراشکاری
CNC )
180 ساعت1403/03/17پنج شنبه
9:00-12:00
16,500,00
مشترک با دانشکده مهاجرکارگاه تراش کاری60 ساعت140۳/03/17پنج شنبه9:00-12:007,200,00اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرکارگاه فرز کاری
(پیش نیاز تراش کاری)
60 ساعت1403/03/24پنج شنبه9:00-12:007,200,00اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرکارگاه cnc
(پیش نیاز فرزکاری،تراش کاری)
60 ساعت1403/03/31پنج شنبه9:00-12:007,200,00
مشترک با دانشکده مهاجرکارگاه برق صنعتی پیشرفته
(پیش نیاز برق صنعتی مقدماتی)
39 ساعت1403/03/27یکشنبه 16:30-19:304,200,00