تقویم آموزشی برق

دسته بندی دوره نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
الکترونیک و مخابراتتعمیر بوردهای الکتریکی 40 ساعت 1402/11/12 پنج شنبه 21_184,200,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتبرق صنعتی مقدماتی40 ساعتچهارشنبه 21_183,900,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتکارگاه الکترونیک کاربردی96 ساعت1402/10/09شنبه ،دوشنبه 21-185,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAltium desiner 60 ساعت1401/12/11جمعه 12-94,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتArm stm جامع60 ساعت1402/11/02دوشنبه
18-21
4,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتMatlab جامع55 ساعت1402/11/16دوشنبه
16-21
4,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتLabVIEW32 ساعت1402/11/12پنج شنبه 18-153,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتFpga(I)48 ساعت1402/11/27جمعه 12_93,200,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتکارگاه AVRجامع80 ساعت1402/11/07شنبه 21-18:30 4,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAltium designerمبتنی برfpga40 ساعت1402/12/18جمعه 12_93,200,000
الکترونیک و مخابراتVivado20 ساعت 1402/12/25 جمعه 12_92,400,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتپردازش سیگنال در متلب24 ساعت1402/11/13جمعه 12_92,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتاتوکدالکتریکال 32 ساعت 1402/10/25 شنبه 21_18:303,600,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونابزار دقیق72 ساعت1402/12/16چهارشنبه 21-184,300,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونPlc s7 جامع58 ساعت1402/10/25دوشنبه 18_15 7,000,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونEplan p840 ساعت1402/10/20 چهارشنبه 21-183,200,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونرله حفاظت مقدماتی40 ساعت1402/11/28شنبه 21-183,700,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونTIA PORTAL جامع32 ساعت1402/12/09چهارشنبه 18-153,200,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونDig silent40 ساعت1402/11/23 دوشنبه 18-153,300,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونETAP40 ساعت1402/12/12 شنبه،دوشنبه 21-183,500,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق قدرتتحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux32 ساعت1402/11/26 پنج شنبه 18-153,200,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق قدرتنصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی(دوربین،دزدگیر)48 ساعت1402/10/11 دوشنبه 20-175,200,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق قدرتهوشمند سازی ساختمان40 ساعت1402/10/28 پنج شنبه20-173,900,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق قدرتتعمیرات اولیه برق ساختمان32 ساعتشنبه 20_172,900,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
انرژی تجدید پذیرطراحی نیروگاه خورشیدی 35 ساعت شنبه 21-18:305,800,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
پکیج ویژه کار آموزی ابزار دقیق ; ابزاردقیق مقدماتی/
ابزاردقیق پیشرفته/کالیبراسیون
108 ساعت______4,830,000
پکیج ویژه کار آموزی میکرو کنترلر;
Avr(I)/Avr(II)/ Arm STM جامع /Altium Designer(I)
200 ساعت______ 9,590,000
پکیج ویژه کار آموزیالکترونیک :
کارگاه الکترونیک/ تعمیربورد/ Arduino
/Altium Designer(I)
236 ساعت______12,670,000
پکیج ویژه کار آموزیبرق ساختمان; برق هوشمند/ طراحی روشنایی با DIALUX/
سیستم حفاظتی (دوربین،دزدگیر)
112 ساعت______8,610,000
پکیج ویژه کار آموزی تولید و انتقال نیرو; HSE /رله حفاظت(I)/ رله حفاظت(II)/ 92 ساعت______7,840,000
پکیج ویژه کار آموزیاتوماسیون صنعتی; Plc(I)/Drive/HMI/
Plc(II)/ Tia
138 ساعت______7,980,000
پکیج ویژه کار آموزی ;fpga
Fpga(I)/FPGA(II)/ Altium designer مبتنی بر fpga/
پردازش سیگنال در متلب
180 ساعت______9,590,00
مشترک با دانشکده مهاجرکارگاه برق صنعتی مقدماتی30 ساعت1402/12/13یکشنبه
16:30-17:30
3,900,00 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرتعمیرکار برق ساختمان60 ساعت1402/12/21شنبه
20:00_17:00
2,900,00 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرطراحی نیروگاه خورشیدی جامع27 ساعت1402/11/30دوشنبه
18:30_21:00
5,800,00اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرتعمیرات پکیج وشوفاژدیواری30 ساعت1402/11/28پنجشنبه
9:00-12:00
4,500,00اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرپکیج ماشین کاری
(آموزش فرزکاری،تراشکاری
CNC )
180 ساعت1402/10/28پنج شنبه
9:00-12:00
15,000,00
مشترک با دانشکده مهاجرکارگاه تراش کاری60 ساعت1402/10/28پنج شنبه
9:00-12:00
7,000,00اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرکارگاه فرز کاری
(پیش نیاز تراش کاری)
60 ساعت1402/11/26پنج شنبه
9:00-12:00
7,000,00اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مشترک با دانشکده مهاجرکارگاه cnc
(پیش نیاز فرزکاری،تراش کاری)
60 ساعت1402/12/10پنج شنبه
9:00-12:00
7,000,00
مشترک با دانشکده مهاجرکارگاه برق صنعتی پیشرفته
(پیش نیاز برق صنعتی مقدماتی)
39 ساعت1402/11/29یکشنبه
16:30-17:30
4,700,00