تقویم آموزشی برق

دسته بندی دوره نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
الکترونیک و مخابراتArm stm جامع60 ساعت1402/03/28یکشنبه 18-153,900,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAltium desiner 60 ساعت1401/03/26جمعه 12-93,770,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتکارگاه AVRجامع80 ساعت1402/03/21یکشنبه 21-18:30 3,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتMatlab جامع55 ساعت1402/03/23شنبه 21-18:30 3,500,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتپردازش سیگنال در متلب24 ساعت1402/03/18پنج شنبه 21-182,100,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتبرق صنعتی مقدماتی40 ساعت1402/03/21یکشنبه 15_183,900,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتLabVIEW32 ساعت1402/03/19جمعه 12-93,250,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتFpga(I)48 ساعت1402/03/25پنج شنبه 15_182,600,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتAltium designerمبتنی برfpga40 ساعت1401/03/25پنج شنبه 15_182,340,000
الکترونیک و مخابراتتعمیر بوردهای الکتریکی 40 ساعت 1402/02/21 دوشنبه 18-153,250,000
الکترونیک و مخابراتکارگاه الکترونیک کاربردی96 ساعت1402/02/12یکشنبه_سه شنبه 21-184,900,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتاتوکدالکتریکال 32 ساعت 1402/03/17 چهارشنبه 18_15 2,990,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
الکترونیک و مخابراتArduino(II)40 ساعت1402/03/21 یکشنبه 21_182,600,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونEplan p840 ساعت1402/03/22 دوشنبه 21-182,600,000
برق صنعتی و اتوماسیونابزار دقیق72 ساعت1402/03/30سه شنبه 21-183,000,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونPlc s7 مقدماتی42 ساعت1402/03/31چهارشنبه 21_18 3,100,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونTIA PORTAL جامع32 ساعت1402/03/13 شنبه 18-152,600,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونDig silent40 ساعت1402/03/28 یکشنبه 21-182,730,000
برق صنعتی و اتوماسیونرله حفاظت مقدماتی40 ساعت1402/03/24چهارشنبه 18-153,640,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق صنعتی و اتوماسیونETAP40 ساعت1402/03/29 دوشنبه 18-153,250,000
برق ساختمانهوشمند سازی ساختمان40 ساعت1402/03/18 پنج شنبه20-173,250,000 اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق ساختماننصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی(دوربین،دزدگیر)48 ساعت1402/03/22 دوشنبه 20-175,200,000
برق ساختمانتحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux32 ساعت1402/03/08 دوشنبه 21-182,730,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
برق ساختمانتعمیرات اولیه برق ساختمان32 ساعت1402/03/20 شنبه 15_182,340,000
انرژی تجدید پذیرطراحی نیروگاه خورشیدی 35 ساعت1402/03/20 شنبه 21-18:305,850,000اطلاعات بیشتر و ثبت نام
پکیج ویژه کار آموزی ابزار دقیق ; ابزاردقیق مقدماتی/
ابزاردقیق پیشرفته/کالیبراسیون
108 ساعت______4,620,000
پکیج ویژه کار آموزی میکرو کنترلر;
Avr(I)/Avr(II)/ Arm STM جامع /Altium Designer(I)
184 ساعت______ 8,827,000
پکیج ویژه کار آموزیالکترونیک :
کارگاه الکترونیک/ تعمیربورد/ Arduino
/Altium Designer(I)
236 ساعت______10,164,000
پکیج ویژه کار آموزیبرق ساختمان; برق هوشمند/ طراحی روشنایی با DIALUX/
سیستم حفاظتی (دوربین،دزدگیر)
112 ساعت______7,826,000
پکیج ویژه کار آموزی تولید و انتقال نیرو; HSE /رله حفاظت(I)/ رله حفاظت(II)/ 92 ساعت______7,623,000
پکیج ویژه کار آموزیاتوماسیون صنعتی; Plc(I)/Drive/HMI/
Plc(II)/ Tia
140 ساعت______10,990,000
پکیج ویژه کار آموزی ;fpga
Fpga(I)/FPGA(II)/ Altium designer مبتنی بر fpga/
پردازش سیگنال در متلب
136 ساعت______7,021,00
پکیج ویژه کار آموزیاتوماسیون صنعتی140 ساعت______10,990,000