تگ - نقاشی

نقاشی دیجیتال

نقاشی دیجیتال چیست؟ هنر دیجیتال، فرمی از هنر است با استفاده از تکنولوژی های دیجیتال. در راستای همین تعریف ، آرتیست دیجیتالی نیز تعریف می شود. آرتیست دیجیتالی کسی هست که به کمک فناوری های دیجیتالی، آثار هنری را خلق می کند. به این ترتیب، نقاشی دیجیتال را در واقع یک کار هنری کامپیوتری شده تعریف میشود. ادر اصل به این معنی است که اثر هنری مورد نظر، یک اثر غیرمادی است و تنها به صورت یک سری دیجیت های...