آقای پرویز فروغی

آقای پرویز فروغی

مدرس

دانشجوي دکتري مخابرات میدان

تخصص ها :

پژوهشگر حوزه برق و مخابرات

طراح و ناظر پروژه هاي ساختمانی و صنعتی

تدریس دروس دانشگاهی

تالیف و ترجمه کتاب های زیر:

  • مجموعه تشریحی آزمونهاي نظام مهندسی تاسیسات برقی
  • شرح و درس آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی ( طراحی)
  • شرح و درس آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی ( نظارت)
  • مجموعه تشریحی آزمونهاي کارشناسی رسمی دادگستري و قوه قضائیه
  • نکات برتر تاسیسات برقی ساختمان
  • سیستم اتصال زمین سامانه هاي مخابراتی و الکترونیکی
  • اندازه گیري مایکروویو
  • ویراستاري کتاب الکترومغناطیس پیشرفته (بالانیس)

فعالیت تدریس :

آمادگی آزمون نظام مهندسی برق (6000 ساعت)
 تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی (450 ساعت)
 آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستري و قوه قضائیه (800 ساعت)
 طراحی تاسیسات برقی پروژه هاي مسکونی، بیمارستانی و صنعتی
 طراحی سیستم هاي اتصال زمین (ارتینگ)
 رله و حفاظت سیستم هاي الکتریکی
 تحلیل و طراحی شبکه هاي برقی با نرم افزار ETAP
 طراحی روشنائی با نرم افزار DIALUX
 سیستم هاي جریان ضعیف و BMS
 سازگاري الکترومغناطیسی (EMC)
 آسانسور و پلکان برقی
 متره، برآورد و تهیه صورتوضعیت تاسیسات برقی