محمدرضا پایا

محمدرضا پایا

مدرس

سوابق تحصیلی :

کارشناسی :  رشته تحصیلی (گرایش)، دانشگاه اخذ مدرک ، سال اخذ مدرک  کارشناسی الکترونیک 1373

کارشناسی ارشد : رشته تحصیلی (گرایش)، دانشگاه اخذ مدرک ، سال اخذ مدرک کارشناسی مکاترونیک آزاد خمینی شهر

عنوان پایان نامه ، دانشگاه محل دفاع ، سال دفاع

دکتری تخصصی : رشته تحصیلی (گرایش)، دانشگاه اخذ مدرک ، سال اخذ مدرک

عنوان رساله ، دانشگاه محل دفاع ، سال دفاع

زمینه های تخصصی دیگر(فرادکتری):

سوابق آموزشی :

الف) تدریس  : دروس تدریس شده همراه با مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس .هنرستان های فنی آموزش و پرورش ابوذر و .. . دانشگاه فنی مهاجر – دختران نجف آباد – سروش  – صفاهان – آزاد نجف آباد

ب) برگزاری کارگاه های آموزشی مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

ج) سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج :

د) لیست پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره لیسانس ، کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایان نامه و دانشگاه آن.

سوابق پژوهشی :

علایق و زمینه پژوهشی :

انتشار کتاب : مولف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش رشته مکاترونیک

تالیف :

ترجمه :

تصنیف ، تشحیح و ویراستاری به صورت مجموعه مقالات(یادنامه ها، جشن نامه ها) :

انتشار مقاله :

مقالات علمی  در مجلات معتبر علمی-پژوهشی و بین الملی(ISI) :

مقالات در مجموعه مقالات همایش های بین المللی داخل و خارج :

مقالات در مجموعه مقالات همایش های ملی و منطقه ای:

چکیده مقالات در همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی