آقای محمدامین مهرعلیان

آقای محمدامین مهرعلیان

مدرس دوره های الکترونیک

کارشناسی ارشد الکترونیک

فعالیت تدریس :

رباتیک با همکاری IEEE

نرم افزار Designer Altium

میکروکنتر AVR 

کارگاه الکترونیک 

میکرو پروسسور معمار ، کامپیوتر ، مدار منطقی 

الکترونیک صنعتی و الکترونیک  2

مدرس رباتیک و برق