آقای نیما رنجبر

آقای نیما رنجبر

مدرس دوره FPGA

کارشناسي ارشد مکاترونیک

تخصص ها :

CNS/ATM

طراحی و ساخت سیستم های الکترونیکی

طراحی و ساخت سیستم های الکترواویونیکی

Lab view افزار نرم

اصول شبیه ساز پرواز

نرم افزار پروتل پیشرفته

فعالیت تدریس :

نرم افزار Altium

روباتیك

FPGA