آقای محمد محمدی قهرودی

محمد محمدی قهرودی

مدرس طراحی و ارزیابی نیروگاه خورشیدی و طرح توجیهی

کارشناس ارشد مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

تخصص ها :

ارزیابی فنی – اقتصادی سیستم حفاظت کاتدیک فتوولتاییک خط انتقال گاز سرخون با
استفاده از نرم افزار Homer

مولف کتاب آشنایی با مبانی و اصول طراحی سیستم های برق خورشیدی

مولف کتاب راهنمای جامع طراحی نیروگاه های فتوولتاییک با نرم افزار PVsyst

فعالیت تدریس :

آموزش به بیش از 1000 مهندس و تربیت نیروی متخصص در زمینه طراحی، اجرا و بهره برداری از
نیروگاه های فتوولتاییک