آقای امیرحسین آدینه ایزدخواست

آقای امیرحسین آدینه ایزدخواست

مدرس دوره های الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

تخصص ها :

PCB طراحي

طراحي مدارات آنالوگ و مختلط

الکترونيک کار صنعتي و منابع
تغذیه سویيچينگ

مهندسي معکوس PCB

طراحي و عيب یابي سخت افزار
الکترونيکي

تست و کاليبراسيون تجهيزات
الکترونيکي

اویونيک

عکاسي و مستند سازی

فعالیت های تدریس :

طراحي سخت افزار، طراحي PCB 

الکترونیک كاربردي ، طراحي و
تحلیل مدار

تکنیک هاي عیب یابي و
استاندارد هاي تعمیر

نرم افزار MPLAB 

طراحي سخت افزار ، مباني
روباتیک ، میکرو كنترلر ها

آشنایي با مباني روباتیک و
الکترونیک