تقویم آموزشی کودک و نوجوان

دسته بندی دوره نام دورهمدت دورهشروع دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)گروه سنیعملیات
مهارت عمومیICDL (1) (Windows,Word,PowerPoint,Internet)30ساعت1402/10/28 چهارشنبه ها
16:30 تا 18
2.000.00013 تا 17اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومیICDL (2) (Access, Excel)20 ساعت1402/11/12پنجشنبه ها
15 تا 18
2.000.00013 تا 17اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مهارت عمومیانیمیشن سازی با پاورپوینت 12 ساعتدوشنبه
15 تا 18
1.700.00013 تا 17
گرافیکPhotoshop32 ساعت1402/11/04 چهارشنبه ها
18 تا 21
3.000.00012 تا 17
گرافیکIllustrator30 ساعت1402/10/14پنجشنبه ها
18 تا 21
3.000.00012 تا 17
گرافیکموشن گرافیک30 ساعت1402/11/10سه شنبه
15 تا 17:30
3.000.00012 تا 17
گرافیکنقاشی دیجیتالی15 ساعت1402/10/14پنج شنبه ها
9 تا 11
2.000.00012 تا 17
برنامه نویسیScratch
اسکرچ
20 ساعت1402/11/04چهارشنبه ها
15 تا 17
1.800.0009 تا 13
برنامه نویسیبرنامه نویسی مقدماتی++C32 ساعت1402/11/09دوشنبه ها
15تا 18
3.000.00013 تا 17
برنامه نویسیبرنامه نویسی پیشرفته++C30 ساعتشنبه و دوشنبه
15 تا 18
3.000.00013 تا 17
برنامه نویسیپایتون
Python
32 ساعت1402/11/12پنجشنبه ها
9 تا 12
3.000.00013 تا 17
برنامه نویسیپایتون
Python پیشرفته
32 ساعت1402/11/04چهارشنبه ها
15 تا 18
3.000.00013 تا 17
برنامه نویسیبازی سازی با Unity30 ساعت1402/11/12پنجشنبه ها
9 تا 11
3.000.00010 تا 16
طراحی سایتWordPress32 ساعت1402/11/07 شنبه ها
18 تا 20
3.000.00014 تا 17اطلاعات بیشتر و ثبت نام
طراحی سایتHTML-CSS27 ساعت1402/11/07 شنبه ها
15 تا 18
3.000.00016 تا 18اطلاعات بیشتر و ثبت نام
شبکهآشنایی با شبکه24 ساعت1402/10/25دوشنبه ها
15 تا 18
2.400.00014 تا 17