تقویم آموزشی کمپ برق

نام دورهمدت دورهشروع دورهپایان دورهزمان برگزاریهزینه دوره(تومان)عملیات
ایمنی در صنعت برق10 ساعت1401/12/181401/12/19پنج شنبه21-15
جمعه13-9
1.500.000
مجموعه کارگاه طراحی سخت‌افزار18 ساعت1401/12/201401/12/25شنبه تا پنجشنبه
15-18
2.000.000
طراحی مبدل سوییچینگ12 ساعت1401/12/201401/12/23شنبه_سه شنبه
21_18

1.500.000
راه‌اندازی درایو های ACاز طریق BOP4 ساعت1401/12/211401/12/21یکشنبه 21-17700.000
راه‌اندازی درایو AC به‌وسیله شبکه profibus12 ساعت1401/12/201401/12/25چهارشنبه و پنج شنبه21-171.500.000
راه‌اندازی درایو AC از طریق ترمینال6 ساعت1401/12/241401/12/24چهارشنبه ۱۲ـ۹
۱6ـ۱۳
1.000.000
آموزش راه‌اندازی HMI دلتا
6 ساعت1401/12/251401/12/25سه شنبه
15ـ۹
1.000.000